img Projekt vychází ze závěrů strategického dokumentu Statutárního města Brna “Obecní školství ve městě Brně a směry jejího vývoje do roku 2013“ a z materiálu schváleného KVV ZMB - program Podpora města při vzniku otevřené školy - centra vzdělanosti.

Síť brněnských otevřených škola (SBOŠ), je založena na pomoc školám při rozvíjení doplňkových služeb v oblasti celoživotního učení, společného trávení volného času celých rodin, rozvoje dobrovolné činnosti rodičů ve prospěch školy, podpory výchovy ke zdravému životnímu stylu, zlepšování klima na škole, sportovně - kulturně - zábavných aktivit, atd.

Zapojené školy se snaží naplňovat následující standardy:

Vedení

 • Škola vytváří strategické plány, které berou v úvahu zájmy a potřeby žáků, učitelů, rodičů i veřejnosti
 • Zajišťuje kvalitní informovanost zaměstnanců
 • Podporuje a oceňuje zvyšování kvalifikace zaměstnanců
 • Podporuje vytváření nových způsobů práce a nových reakcí na výzvy
 • Podporuje ostatní k přebírání odpovědnosti za svá rozhodnutí a činy
 • Seznamuje zainteresované osoby a spolupracující subjekty s vizí školy

Partnerství

 • Zapojí se do činnosti brněnské sítě OŠ
 • Spolupracuje se svými partnery, rodinou, dalšími subjekty a organizacemi ve svém okolí
 •  

Sociální inkluze

 • Napomáhá různorodým skupinám k vzájemné koexistenci
 • Vytváří předpoklady dobrého klimatu školy a jejího okolí
 • Učitelé vytvářejí a podporují zásady a chování podporující lidská práva a sociální integraci

Služby

 • Nabízí a zajišťuje různorodou škálu prorodinných služeb
 • Umožňuje vzdělávání pro dospělé, případně pro společenské organizace, osvětové a společenské služby

Dobrovolnictví

 • Vytváří příležitosti pro dobrovolníky z řad žáků i dospělých
 • Žáci OŠ mají možnost iniciovat, navrhovat a vést dobrovolnické akce
 • Dobrovolníci OŠ mají možnost připojit se ke spolupráci v síti brněnských OŠ

Celoživotní vzdělávání

 • Nabízí pomoc, podporu a možnosti celoživotního vzdělávání pro všechny generace jako základnímu pilíři vzdělanosti
 • Zajišťuje výukové programy, které počítají s různými učebními způsoby a zahrnuje rekreační, odborné i praktické činnosti

Zapojení rodičů

 • Pravidelnou vzájemnou a smysluplnou komunikací mezi rodiči a školou vytváří pozitivní vztahy (otevřený dialog žák - učitel – rodič)

Školní kultura

 • Škola pravidelně informuje o své výchovné činnosti
 • Učitelé rozvíjejí kompetence žáků důležité pro život
 • Učitelé pracují jako tým
 • Důležitá rozhodnutí vedení školy konzultuje s učiteli, zástupci žáků a širší veřejností
 • Škola je otevřená a připravená ke změnám
Cíle pro rok 2012
Každá škola zařazená do projektu SBOŠ zajistí v rámci svých aktivit pro rok 2012 následující:
 • 2 akce otevřené veřejnosti
 • školní klub deskových her
 • otevřené sportovní aktivity v rozsahu dvou vyučovacích hodin týdně
 • jednu školní soutěž v deskových hrách
 • prezentaci svých aktivit na společném setkání Otevřených škol se zástupci města
 • účast vítězů školních kol deskových her v celoměstském kole
 • účast na celoměstském turnaji ve florbale otevřených škol
 • účast na vzdělání v oblasti otevřených škol
 • sdílení svých zkušeností na pracovních schůzkách a konferenci SBOŠ
Deskové hry
 • garantem je Irena Rotreklová (ZŠ Pramínek) + TOM Kassiopea
 • školní klub deskových her
 • po celý kalendářní rok 2012 mít ve škole klub deskových her
 • vedení klubu deskových her financovat z dotace MMB
 • uspořádat celoškolní soutěž v deskových hrách v termínu před celoměstským turnajem
 • zajistit účast vítězů školního kola (nebo jejich náhradníků) v celoměstské soutěži
 • účast v celoměstské soutěži deskových her – podzim 2012
Sportovní aktivity
 • garantem je Jan Harmata (ZŠ Vedlejší)
 • školní aktivity
 • zajistit otevřenou sportovní aktivitu (žáci, příp. rodiče, veřejnost) v rozsahu cca 80 vyučovacích hodin za školní rok (2 vyučovací hodiny týdně)
 • sportovní aktivita může probíhat v průběhu celého školního roku nebo jen v některých jeho částech
 • sportovní aktivita nemusí mít návaznost na celoměstskou sportovní soutěž
 • vedení školních sportovních aktivit financovat z dotace MMB
 • zúčastnit se celoměstské sportovní soutěže brněnských otevřených škol ve florbalu – jaro 2012